پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
علی 50,000 ریال 27 شهريور 1397
alireza 500,000 ریال 27 شهريور 1397
امین 5,250,000 ریال 27 شهريور 1397
سعید 200,000 ریال 27 شهريور 1397
مهدی 60,000 ریال 27 شهريور 1397
امین 15,000,000 ریال 27 شهريور 1397
محمد 50,760 ریال 27 شهريور 1397
مرتضی 600,000 ریال 27 شهريور 1397
وحید 50,000 ریال 27 شهريور 1397
حامد 50,000 ریال 27 شهريور 1397
علیرضا 3,005,000 ریال 27 شهريور 1397
محمد 605,000 ریال 27 شهريور 1397
سیده 500,000 ریال 26 شهريور 1397
علی 1,070,000 ریال 26 شهريور 1397
مهدی 410,000 ریال 26 شهريور 1397
عباسعلی 78,240 ریال 26 شهريور 1397
مهدی 57,000 ریال 26 شهريور 1397
مصطفی 400,000 ریال 26 شهريور 1397
آمنه 90,000 ریال 26 شهريور 1397
محسن 189,000 ریال 26 شهريور 1397
مهدی 100,000 ریال 26 شهريور 1397
alireza 500,000 ریال 26 شهريور 1397
یعقوب 500,000 ریال 26 شهريور 1397
اصغر 51,880 ریال 26 شهريور 1397
مهریار 150,000 ریال 26 شهريور 1397
علی 1,000,000 ریال 26 شهريور 1397
سید 193,520 ریال 26 شهريور 1397
نیما 164,840 ریال 26 شهريور 1397
مصطفی 76,160 ریال 26 شهريور 1397
behzad 890,000 ریال 25 شهريور 1397
مهدی 66,000 ریال 25 شهريور 1397
محمد 50,000 ریال 25 شهريور 1397
محمدرضا 1,100,000 ریال 25 شهريور 1397
وحید 150,000 ریال 25 شهريور 1397
علی 2,485,000 ریال 25 شهريور 1397
محمد 355,000 ریال 25 شهريور 1397
مجتبی 5,005,000 ریال 25 شهريور 1397
میلاد 190,800 ریال 25 شهريور 1397
علی 1,160,000 ریال 25 شهريور 1397
حسن 25,000,000 ریال 25 شهريور 1397
علیرضا 1,037,000 ریال 24 شهريور 1397
علیرضا 3,160,000 ریال 24 شهريور 1397
محمدجوادمحمدی 75,000 ریال 24 شهريور 1397
امین 10,000,000 ریال 24 شهريور 1397
هادی 25,000,000 ریال 24 شهريور 1397
احمد 2,930,000 ریال 24 شهريور 1397
علی 60,000 ریال 24 شهريور 1397
آمنه 160,000 ریال 24 شهريور 1397
مسعود 4,000,000 ریال 24 شهريور 1397
alireza 1,000,000 ریال 24 شهريور 1397

 

تاکنون مبلغ 8,232,948,320 ریال به کاربران پرداخت شده است