اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
ابراهیم 145,000 ریال 15 آذر 1395
معصومه 60,000 ریال 14 آذر 1395
حسن 111,660 ریال 14 آذر 1395
علی 54,820 ریال 14 آذر 1395
مریم 60,000 ریال 14 آذر 1395
سعید 137,918 ریال 14 آذر 1395
مجید 179,800 ریال 14 آذر 1395
رضاآقامحمدی 360,000 ریال 13 آذر 1395
جعفر 4,000,000 ریال 13 آذر 1395
مجتبی 1,000,000 ریال 13 آذر 1395
علیرضا 835,000 ریال 13 آذر 1395
رضا 570,000 ریال 13 آذر 1395
هادی 150,000 ریال 13 آذر 1395
مسلم 70,000 ریال 12 آذر 1395
علی 700,000 ریال 12 آذر 1395
مهدی 50,000 ریال 12 آذر 1395
مجتبی 1,000,000 ریال 11 آذر 1395
حسن 101,750 ریال 11 آذر 1395
رضا 50,000 ریال 11 آذر 1395
پیام 50,000 ریال 11 آذر 1395
ali 58,000 ریال 11 آذر 1395
جعفر 2,910,000 ریال 10 آذر 1395
ملیحه 100,000 ریال 10 آذر 1395
رضا 55,940 ریال 10 آذر 1395
مریم 50,000 ریال 10 آذر 1395
reza 474,581 ریال 10 آذر 1395
فریدون 2,360,000 ریال 10 آذر 1395
امیر 140,000 ریال 10 آذر 1395
علی 53,820 ریال 10 آذر 1395
پریوش 52,000 ریال 10 آذر 1395
علی 51,500 ریال 09 آذر 1395
سید 430,000 ریال 09 آذر 1395
احمدرضا 110,000 ریال 09 آذر 1395
مسعود 60,000 ریال 09 آذر 1395
محمد 50,000 ریال 09 آذر 1395
رضا 50,000 ریال 09 آذر 1395
علی 740,000 ریال 09 آذر 1395
محسن 280,000 ریال 09 آذر 1395
جعفر 4,000,000 ریال 08 آذر 1395
لطیف 50,000 ریال 08 آذر 1395
حسن 105,440 ریال 08 آذر 1395
مسعود 5,000,000 ریال 08 آذر 1395
سهیل 1,262,790 ریال 08 آذر 1395
علی 170,000 ریال 08 آذر 1395
مجتبی 1,000,000 ریال 08 آذر 1395
نوروزعلی 115,000 ریال 08 آذر 1395
محمدرضا 173,020 ریال 08 آذر 1395
حسن 95,100 ریال 08 آذر 1395
ابراهیم 90,000 ریال 08 آذر 1395
علی 50,000 ریال 08 آذر 1395

 

تاکنون مبلغ 586,690,134 ریال به کاربران پرداخت شده است