پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
مجتبی 5,005,000 ریال 31 تير 1397
هادی 581,280 ریال 31 تير 1397
نیما 87,840 ریال 31 تير 1397
سیده 134,520 ریال 31 تير 1397
رسول 71,880 ریال 31 تير 1397
سجاد 53,940 ریال 31 تير 1397
سید 71,040 ریال 31 تير 1397
حمید 129,120 ریال 31 تير 1397
علی 116,040 ریال 31 تير 1397
امین 68,220 ریال 31 تير 1397
رضا 79,080 ریال 31 تير 1397
مصطفی 59,340 ریال 31 تير 1397
فاطمه 182,250 ریال 31 تير 1397
رضا 69,540 ریال 31 تير 1397
مهدی 76,800 ریال 31 تير 1397
اسماعیل 53,940 ریال 31 تير 1397
فیض 151,130 ریال 31 تير 1397
میلاد 131,280 ریال 31 تير 1397
علیرضا 166,140 ریال 31 تير 1397
mohammad 64,800 ریال 31 تير 1397
امید 442,980 ریال 31 تير 1397
مسعود 518,700 ریال 31 تير 1397
حامد 53,880 ریال 31 تير 1397
غلامحسن 50,100 ریال 31 تير 1397
علیرضا 110,640 ریال 31 تير 1397
azam 193,260 ریال 31 تير 1397
حسین 558,660 ریال 31 تير 1397
علی 372,400 ریال 31 تير 1397
جلال 80,580 ریال 31 تير 1397
مهدی 103,500 ریال 31 تير 1397
سعید 99,720 ریال 31 تير 1397
احسان 51,840 ریال 31 تير 1397
علیرضا 57,420 ریال 31 تير 1397
محمدجعفر 55,440 ریال 31 تير 1397
وحید 98,220 ریال 31 تير 1397
علیرضا 749,350 ریال 31 تير 1397
حسن 59,460 ریال 31 تير 1397
محمد 627,900 ریال 31 تير 1397
محمدرضا 100,620 ریال 31 تير 1397
جابر 234,360 ریال 31 تير 1397
عماد 71,400 ریال 31 تير 1397
مهدی 55,440 ریال 31 تير 1397
سجاد 132,480 ریال 31 تير 1397
مهدی 55,620 ریال 31 تير 1397
محسن 164,640 ریال 31 تير 1397
احمدرضا 55,080 ریال 31 تير 1397
رامین 50,960 ریال 31 تير 1397
محمد 64,080 ریال 31 تير 1397
علی 345,100 ریال 31 تير 1397
Mohammad 60,300 ریال 31 تير 1397

 

تاکنون مبلغ 7,194,700,615 ریال به کاربران پرداخت شده است