پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
کامبیز 7,500,000 ریال 25 آبان 1399
عبدالجلیل 280,000 ریال 25 آبان 1399
الهام 35,000,000 ریال 25 آبان 1399
سید 90,000 ریال 25 آبان 1399
حاتم 100,000 ریال 25 آبان 1399
کامبیز 16,500,000 ریال 25 آبان 1399
عباس 130,000 ریال 25 آبان 1399
سیاوش 1,180,000 ریال 25 آبان 1399
سلمان 1,917,640 ریال 25 آبان 1399
فتاح 66,100 ریال 25 آبان 1399
ابوالفضل 50,000 ریال 25 آبان 1399
محمدرضا 56,360 ریال 25 آبان 1399
امیر 133,980 ریال 25 آبان 1399
امیر 3,000,000 ریال 25 آبان 1399
سیاوش 6,790,000 ریال 25 آبان 1399
محسن 56,350 ریال 25 آبان 1399
فتاح 70,000 ریال 25 آبان 1399
علی 260,000 ریال 25 آبان 1399
الهام 16,000,000 ریال 17 آبان 1399
الهام 6,730,000 ریال 17 آبان 1399
ابراهیم 110,700 ریال 17 آبان 1399
عبدالجلیل 150,000 ریال 17 آبان 1399
فتاح 65,000 ریال 17 آبان 1399
امیرحسین 100,260 ریال 17 آبان 1399
مریم 70,000 ریال 17 آبان 1399
امیر 2,600,000 ریال 17 آبان 1399
عبدالجلیل 150,000 ریال 17 آبان 1399
فتاح 63,490 ریال 17 آبان 1399
محمدرضا 103,000 ریال 17 آبان 1399
کامبیز 7,330,000 ریال 17 آبان 1399
کامبیز 15,000,000 ریال 17 آبان 1399
عبدالجلیل 200,000 ریال 06 آبان 1399
علی 1,800,000 ریال 06 آبان 1399
فتاح 65,000 ریال 06 آبان 1399
alijavanmard 688,290 ریال 06 آبان 1399
کامبیز 9,510,000 ریال 06 آبان 1399
کامبیز 1,050,000 ریال 06 آبان 1399
امین 73,000 ریال 06 آبان 1399
حاتم 50,000 ریال 06 آبان 1399
امیر 2,900,000 ریال 06 آبان 1399
علی 120,000 ریال 06 آبان 1399
عاشور 103,420 ریال 06 آبان 1399
عاشور 310,000 ریال 06 آبان 1399
عاشور 105,000 ریال 06 آبان 1399
نیلوفر 330,290 ریال 30 مهر 1399
عبدالجلیل 200,000 ریال 30 مهر 1399
مجتبی 56,980 ریال 30 مهر 1399
امیر 89,530 ریال 30 مهر 1399
الهام 38,000,000 ریال 30 مهر 1399
حاتم 90,000 ریال 30 مهر 1399

 

تاکنون مبلغ 32,323,058,043 ریال به کاربران پرداخت شده است