اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
رحمان 170,000 ریال 05 فروردين 1396
جعفر 3,600,000 ریال 04 فروردين 1396
مجتبی 1,000,000 ریال 04 فروردين 1396
مهدى 194,000 ریال 04 فروردين 1396
علی 240,000 ریال 04 فروردين 1396
مهدی 230,000 ریال 04 فروردين 1396
فرهنگ 200,000 ریال 04 فروردين 1396
علی 180,000 ریال 04 فروردين 1396
پیام 50,000 ریال 04 فروردين 1396
مهرداد 1,000,000 ریال 04 فروردين 1396
کامبیز 1,000,000 ریال 04 فروردين 1396
هادی 130,000 ریال 04 فروردين 1396
مرتضی 2,400,000 ریال 04 فروردين 1396
علی 620,000 ریال 04 فروردين 1396
رحمان 240,000 ریال 04 فروردين 1396
سجاد 505,000 ریال 04 فروردين 1396
علی 50,000 ریال 04 فروردين 1396
جواد 285,000 ریال 04 فروردين 1396
مجتبی 1,000,000 ریال 03 فروردين 1396
عارف 100,000 ریال 03 فروردين 1396
مجتبی 900,000 ریال 03 فروردين 1396
mostafa 100,000 ریال 03 فروردين 1396
مجتبی 100,000 ریال 03 فروردين 1396
علی 610,000 ریال 03 فروردين 1396
رحمان 125,000 ریال 03 فروردين 1396
مریم 50,000 ریال 03 فروردين 1396
محمد 87,000 ریال 03 فروردين 1396
فرهنگ 200,000 ریال 01 فروردين 1396
مهرداد 1,000,000 ریال 01 فروردين 1396
علی 620,000 ریال 01 فروردين 1396
محمد 320,000 ریال 01 فروردين 1396
جعفر 4,270,000 ریال 01 فروردين 1396
محمد 280,000 ریال 01 فروردين 1396
مهدی 240,000 ریال 01 فروردين 1396
احسان 50,000 ریال 01 فروردين 1396
فریدون 5,900,000 ریال 30 اسفند 1395
مجتبی 1,000,000 ریال 30 اسفند 1395
کامبیز 1,000,000 ریال 30 اسفند 1395
omid 645,885 ریال 30 اسفند 1395
عباس 420,000 ریال 30 اسفند 1395
مهدی 300,000 ریال 30 اسفند 1395
مهدی 310,000 ریال 30 اسفند 1395
هاشم 310,000 ریال 30 اسفند 1395
مرتضی 1,600,000 ریال 30 اسفند 1395
مجتبی 1,000,000 ریال 29 اسفند 1395
علیرضا 104,075 ریال 29 اسفند 1395
مسعود 75,000 ریال 29 اسفند 1395
رامین 1,000,000 ریال 29 اسفند 1395
علی 840,000 ریال 29 اسفند 1395
عباسعلی 755,325 ریال 29 اسفند 1395

 

تاکنون مبلغ 1,214,253,328 ریال به کاربران پرداخت شده است