پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
کامبیز 70,000,000 ریال 28 آذر 1397
رضا 500,000 ریال 28 آذر 1397
علی 51,600 ریال 28 آذر 1397
احمد 82,220 ریال 28 آذر 1397
مهدی 750,000 ریال 28 آذر 1397
امید 1,005,000 ریال 28 آذر 1397
محمد 160,000 ریال 28 آذر 1397
حسین 180,740 ریال 28 آذر 1397
سعید 210,000 ریال 27 آذر 1397
امید 310,000 ریال 27 آذر 1397
مجتبی 5,005,000 ریال 27 آذر 1397
هادی 12,005,000 ریال 27 آذر 1397
محسن 140,000 ریال 26 آذر 1397
مهدی 200,000 ریال 26 آذر 1397
اسماعیل 200,000 ریال 26 آذر 1397
احمد 2,720,000 ریال 26 آذر 1397
علی 80,000 ریال 26 آذر 1397
احمد 53,200 ریال 26 آذر 1397
محمدرضا 1,050,000 ریال 26 آذر 1397
مجتبی 400,000 ریال 26 آذر 1397
مصطفی 500,000 ریال 26 آذر 1397
علی 80,000 ریال 26 آذر 1397
حامد 380,000 ریال 26 آذر 1397
نوید 100,000 ریال 26 آذر 1397
پارسا 5,136,000 ریال 26 آذر 1397
مهدی 750,000 ریال 26 آذر 1397
مصطفی 127,640 ریال 26 آذر 1397
محمد 405,000 ریال 26 آذر 1397
عبدالله 700,000 ریال 24 آذر 1397
سعید 50,000 ریال 24 آذر 1397
مهدی 230,000 ریال 24 آذر 1397
محسن 120,000 ریال 24 آذر 1397
سيد 50,000 ریال 24 آذر 1397
احمد 50,360 ریال 24 آذر 1397
اسماعیل 200,000 ریال 24 آذر 1397
محمدجعفر 256,000 ریال 24 آذر 1397
حمید 1,000,000 ریال 24 آذر 1397
میلاد 138,560 ریال 24 آذر 1397
عباسعلی 57,160 ریال 24 آذر 1397
علی 1,070,000 ریال 24 آذر 1397
رضا 1,601,800 ریال 24 آذر 1397
هادی 10,005,000 ریال 24 آذر 1397
مجتبی 5,005,000 ریال 24 آذر 1397
علی 80,000 ریال 22 آذر 1397
حسین 78,000 ریال 22 آذر 1397
محمد 65,360 ریال 22 آذر 1397
علی 50,000 ریال 22 آذر 1397
احسان 246,275 ریال 22 آذر 1397
آمنه 80,000 ریال 22 آذر 1397
سولماز 100,000 ریال 22 آذر 1397

 

تاکنون مبلغ 9,979,855,659 ریال به کاربران پرداخت شده است