پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
امیر 3,000,000 ریال 04 تير 1399
مصطفی 109,630 ریال 04 تير 1399
آیدین 34,987,460 ریال 04 تير 1399
حسین 100,000 ریال 04 تير 1399
حامد 2,000,000 ریال 04 تير 1399
علیرضا 4,100,000 ریال 04 تير 1399
منصور 2,000,000 ریال 04 تير 1399
علی 50,000,000 ریال 04 تير 1399
پژمان 210,000 ریال 02 تير 1399
کامبیز 9,650,000 ریال 02 تير 1399
عاشور 249,940 ریال 02 تير 1399
سولماز 100,000 ریال 02 تير 1399
abbas 100,000 ریال 02 تير 1399
متین 240,000 ریال 02 تير 1399
سلمان 720,630 ریال 02 تير 1399
علی 1,790,000 ریال 02 تير 1399
منصور 2,500,000 ریال 02 تير 1399
mohamadreza 3,000,000 ریال 02 تير 1399
رضااسداللهی 124,000 ریال 02 تير 1399
سامان 10,000,000 ریال 02 تير 1399
علیرضا 6,100,000 ریال 02 تير 1399
Amirhossein 619,090 ریال 02 تير 1399
عباس 246,000 ریال 02 تير 1399
مصطفی 150,000 ریال 02 تير 1399
مصطفی 236,290 ریال 02 تير 1399
علی 140,000 ریال 29 خرداد 1399
alijavanmard 277,240 ریال 29 خرداد 1399
علی 680,000 ریال 29 خرداد 1399
نیما 100,000 ریال 29 خرداد 1399
مریم 50,000 ریال 29 خرداد 1399
پژمان 600,000 ریال 29 خرداد 1399
حسن 1,227,320 ریال 29 خرداد 1399
علی 140,000 ریال 29 خرداد 1399
امیرضا 166,800 ریال 29 خرداد 1399
مائده 4,793,520 ریال 29 خرداد 1399
امیر 850,000 ریال 29 خرداد 1399
reza 55,180 ریال 29 خرداد 1399
علی 9,350,000 ریال 29 خرداد 1399
سلمان 596,750 ریال 29 خرداد 1399
امیر 3,450,000 ریال 29 خرداد 1399
mohamadreza 3,460,000 ریال 29 خرداد 1399
محمد 200,000 ریال 29 خرداد 1399
فاطمه 610,000 ریال 29 خرداد 1399
احسان 551,360 ریال 29 خرداد 1399
علیرضا 200,000 ریال 29 خرداد 1399
علیرضا 4,200,000 ریال 29 خرداد 1399
علیرضا 5,900,000 ریال 29 خرداد 1399
vahid 101,980 ریال 29 خرداد 1399
امیر 217,000 ریال 29 خرداد 1399
علی 105,660 ریال 29 خرداد 1399

 

تاکنون مبلغ 31,410,366,171 ریال به کاربران پرداخت شده است