پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
حسین 60,480 ریال 05 مهر 1399
مرتضی 52,710 ریال 05 مهر 1399
کیوان 500,000 ریال 05 مهر 1399
الهام 18,400,000 ریال 05 مهر 1399
علی 6,461,900 ریال 05 مهر 1399
امید 490,000 ریال 05 مهر 1399
رضااسداللهی 259,310 ریال 05 مهر 1399
صالح 69,530 ریال 05 مهر 1399
سیاوش 1,150,000 ریال 31 شهريور 1399
کامبیز 4,300,000 ریال 31 شهريور 1399
علی 110,000 ریال 31 شهريور 1399
mohamadreza 200,000 ریال 31 شهريور 1399
الهام 13,800,000 ریال 31 شهريور 1399
کیوان 500,000 ریال 31 شهريور 1399
امیر 2,600,000 ریال 31 شهريور 1399
سیاوش 4,500,000 ریال 31 شهريور 1399
abbas 100,000 ریال 31 شهريور 1399
کامبیز 6,500,000 ریال 31 شهريور 1399
حاتم 120,000 ریال 31 شهريور 1399
الهام 12,700,000 ریال 31 شهريور 1399
عاشور 1,600,000 ریال 25 شهريور 1399
کیوان 130,000 ریال 25 شهريور 1399
مائده 17,507,480 ریال 25 شهريور 1399
sadegh 100,000 ریال 25 شهريور 1399
الهام 22,000,000 ریال 25 شهريور 1399
کریم 200,000 ریال 25 شهريور 1399
محمود 579,000 ریال 25 شهريور 1399
mohamadreza 2,460,000 ریال 25 شهريور 1399
امیر 2,600,000 ریال 25 شهريور 1399
سلمان 685,000 ریال 25 شهريور 1399
حامد 2,767,740 ریال 19 شهريور 1399
الهام 5,200,000 ریال 19 شهريور 1399
کامبیز 11,200,000 ریال 19 شهريور 1399
علی 815,070 ریال 19 شهريور 1399
مهدی 346,000 ریال 19 شهريور 1399
امیر 2,700,000 ریال 19 شهريور 1399
نیما 200,000 ریال 19 شهريور 1399
امید 75,000 ریال 19 شهريور 1399
مائده 61,904,140 ریال 13 شهريور 1399
علی 120,000 ریال 13 شهريور 1399
پیمان 200,650 ریال 13 شهريور 1399
رحیم 50,000 ریال 13 شهريور 1399
محمدعلی 50,000 ریال 13 شهريور 1399
حاتم 80,000 ریال 13 شهريور 1399
علیرضا 51,410 ریال 13 شهريور 1399
صالح 83,000 ریال 13 شهريور 1399
محمدرضا 84,000 ریال 13 شهريور 1399
امین 1,720,000 ریال 13 شهريور 1399
محمد 82,000 ریال 13 شهريور 1399
abbas 60,000 ریال 13 شهريور 1399

 

تاکنون مبلغ 31,962,705,333 ریال به کاربران پرداخت شده است