اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
سیدمحمدکاظمی 125,000 ریال 06 آبان 1395
علی 1,700,000 ریال 06 آبان 1395
امیرحسین 142,000 ریال 06 آبان 1395
مرضيه 70,000 ریال 06 آبان 1395
علی 805,000 ریال 06 آبان 1395
محمدحسین 100,000 ریال 06 آبان 1395
زهرا 700,000 ریال 06 آبان 1395
فرهنگ 123,140 ریال 06 آبان 1395
علیرضا 93,720 ریال 06 آبان 1395
سعید 100,000 ریال 06 آبان 1395
جعفر 550,000 ریال 05 آبان 1395
محمد 50,000 ریال 05 آبان 1395
مجتبی 1,000,000 ریال 05 آبان 1395
سید 440,000 ریال 05 آبان 1395
محمد 72,186 ریال 05 آبان 1395
مریم 65,000 ریال 04 آبان 1395
mohammad 50,000 ریال 04 آبان 1395
سیدمحمدکاظمی 125,000 ریال 04 آبان 1395
سعید 100,000 ریال 04 آبان 1395
ابوالفضل 185,000 ریال 04 آبان 1395
علی 855,000 ریال 04 آبان 1395
علی 50,000 ریال 03 آبان 1395
رضا 100,000 ریال 03 آبان 1395
mosibaks 52,000 ریال 03 آبان 1395
علی 2,400,000 ریال 03 آبان 1395
محسن 955,000 ریال 03 آبان 1395
حسن 75,000 ریال 02 آبان 1395
مرتضی 1,200,000 ریال 02 آبان 1395
سعید 100,000 ریال 02 آبان 1395
زهرا 900,000 ریال 02 آبان 1395
مریم 50,000 ریال 02 آبان 1395
بنیامین 140,000 ریال 02 آبان 1395
احمدرضا 120,000 ریال 02 آبان 1395
مسلم 55,000 ریال 02 آبان 1395
اردشیرصمیمی 50,000 ریال 01 آبان 1395
عبداله 380,000 ریال 01 آبان 1395
سعید 100,000 ریال 01 آبان 1395
رضا 200,000 ریال 01 آبان 1395
علی 835,000 ریال 01 آبان 1395
علیرضا 550,000 ریال 01 آبان 1395
سید 310,000 ریال 01 آبان 1395
مهدی 100,000 ریال 01 آبان 1395
majid 50,000 ریال 01 آبان 1395
علیرضا 210,000 ریال 30 مهر 1395
سعید 110,000 ریال 30 مهر 1395
فاطمه 100,000 ریال 30 مهر 1395
حسن 51,220 ریال 30 مهر 1395
غلامعلی 180,000 ریال 30 مهر 1395
سید 320,000 ریال 30 مهر 1395
مسلم 130,000 ریال 30 مهر 1395

 

تاکنون مبلغ 442,175,477 ریال به کاربران پرداخت شده است