اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
مهدی 280,000 ریال 04 ارديبهشت 1396
سولماز 70,000 ریال 04 ارديبهشت 1396
مسعود 57,000 ریال 04 ارديبهشت 1396
علیرضا 500,000 ریال 04 ارديبهشت 1396
نت 350,000 ریال 04 ارديبهشت 1396
هادی 95,000 ریال 04 ارديبهشت 1396
علی 67,250 ریال 04 ارديبهشت 1396
علی 63,400 ریال 04 ارديبهشت 1396
جواد 108,000 ریال 04 ارديبهشت 1396
علی 940,000 ریال 04 ارديبهشت 1396
علی 500,000 ریال 03 ارديبهشت 1396
omid 307,250 ریال 03 ارديبهشت 1396
احمدرضا 213,000 ریال 03 ارديبهشت 1396
حسن 51,000 ریال 03 ارديبهشت 1396
علیرضا 125,000 ریال 03 ارديبهشت 1396
کامبیز 540,000 ریال 03 ارديبهشت 1396
رضا 15,000,000 ریال 03 ارديبهشت 1396
جعفر 2,700,000 ریال 02 ارديبهشت 1396
مهران 400,000 ریال 02 ارديبهشت 1396
reza 2,450,000 ریال 02 ارديبهشت 1396
موسی 1,000,000 ریال 02 ارديبهشت 1396
مهدی 260,000 ریال 02 ارديبهشت 1396
معصومه 223,000 ریال 02 ارديبهشت 1396
مسعود 60,000 ریال 02 ارديبهشت 1396
محمد 261,025 ریال 02 ارديبهشت 1396
مهرداد 1,000,000 ریال 01 ارديبهشت 1396
مجتبی 1,000,000 ریال 01 ارديبهشت 1396
هاشم 500,000 ریال 01 ارديبهشت 1396
عابد 82,430 ریال 01 ارديبهشت 1396
علیرضا 500,000 ریال 01 ارديبهشت 1396
کامبیز 500,000 ریال 01 ارديبهشت 1396
محمد 352,650 ریال 01 ارديبهشت 1396
محمد 210,000 ریال 01 ارديبهشت 1396
حسن 67,000 ریال 01 ارديبهشت 1396
علی 305,000 ریال 01 ارديبهشت 1396
مرتضی 3,350,000 ریال 01 ارديبهشت 1396
علی 1,105,000 ریال 01 ارديبهشت 1396
امین 3,000,000 ریال 01 ارديبهشت 1396
حسین 127,000 ریال 01 ارديبهشت 1396
علی 150,125 ریال 01 ارديبهشت 1396
میثم 5,000,000 ریال 31 فروردين 1396
فریدون 6,800,000 ریال 31 فروردين 1396
آرش 680,000 ریال 31 فروردين 1396
مهرداد 1,000,000 ریال 31 فروردين 1396
علی 830,000 ریال 31 فروردين 1396
مسعود 110,000 ریال 31 فروردين 1396
پریوش 110,000 ریال 31 فروردين 1396
امیرحسین 60,000 ریال 31 فروردين 1396
راضیه 129,150 ریال 31 فروردين 1396
جواد 104,000 ریال 31 فروردين 1396

 

تاکنون مبلغ 1,458,230,154 ریال به کاربران پرداخت شده است