اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
reza 1,500,000 ریال 03 اسفند 1395
ابراهیم 110,000 ریال 03 اسفند 1395
مهران 100,000 ریال 03 اسفند 1395
majid 56,000 ریال 03 اسفند 1395
محمد 50,000 ریال 03 اسفند 1395
امین 1,000,000 ریال 03 اسفند 1395
حمیدرضا 200,000 ریال 03 اسفند 1395
علی 2,290,000 ریال 03 اسفند 1395
جعفر 3,490,000 ریال 02 اسفند 1395
مجتبی 1,000,000 ریال 02 اسفند 1395
حسین 53,700 ریال 02 اسفند 1395
عبدالوحید 610,000 ریال 02 اسفند 1395
محمد 156,000 ریال 02 اسفند 1395
مهدی 210,000 ریال 02 اسفند 1395
سجاد 100,000 ریال 02 اسفند 1395
مهیار 69,000 ریال 02 اسفند 1395
مجتبی 1,000,000 ریال 02 اسفند 1395
mehrnoosh 120,000 ریال 02 اسفند 1395
مهرنوش 400,000 ریال 02 اسفند 1395
مرتضی 2,350,000 ریال 02 اسفند 1395
فریدون 6,950,000 ریال 30 بهمن 1395
ناصرنصیری 800,000 ریال 30 بهمن 1395
ابراهیم 330,000 ریال 30 بهمن 1395
اشکان 210,450 ریال 30 بهمن 1395
محمد 195,000 ریال 30 بهمن 1395
رضاآقامحمدی 164,700 ریال 30 بهمن 1395
علی 146,000 ریال 30 بهمن 1395
مهیار 69,000 ریال 30 بهمن 1395
مصطفی 55,000 ریال 30 بهمن 1395
mosibaks 50,000 ریال 30 بهمن 1395
مسلم 161,000 ریال 30 بهمن 1395
مسعود 5,000,000 ریال 30 بهمن 1395
جابر 455,000 ریال 30 بهمن 1395
محمدرضا 225,000 ریال 30 بهمن 1395
عبدالوحید 600,000 ریال 30 بهمن 1395
هادی 150,000 ریال 29 بهمن 1395
مهیار 82,000 ریال 29 بهمن 1395
محمدرضا 74,000 ریال 29 بهمن 1395
علی 2,140,000 ریال 29 بهمن 1395
مجتبی 1,000,000 ریال 29 بهمن 1395
عباس 230,000 ریال 29 بهمن 1395
محمد 200,000 ریال 29 بهمن 1395
محمد 50,200 ریال 29 بهمن 1395
مهدی 505,000 ریال 29 بهمن 1395
زهرا 476,000 ریال 28 بهمن 1395
مهدی 610,000 ریال 28 بهمن 1395
جعفر 3,500,000 ریال 28 بهمن 1395
mahdi 240,000 ریال 28 بهمن 1395
مهدی 130,000 ریال 28 بهمن 1395
عبداله 2,870,000 ریال 27 بهمن 1395

 

تاکنون مبلغ 1,019,369,854 ریال به کاربران پرداخت شده است