اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
علیرضا 1,000,000 ریال 04 تير 1396
علیرضا 350,000 ریال 04 تير 1396
محسن 100,000 ریال 04 تير 1396
سعید 225,000 ریال 04 تير 1396
مهران 500,000 ریال 04 تير 1396
علی 116,000 ریال 04 تير 1396
پریوش 100,000 ریال 04 تير 1396
حسین 60,000 ریال 04 تير 1396
مسعود 58,000 ریال 04 تير 1396
مهرنوش 80,000 ریال 04 تير 1396
امین 2,000,000 ریال 04 تير 1396
کامبیز 700,000 ریال 03 تير 1396
فرهنگ 200,000 ریال 03 تير 1396
مهرعلی 130,000 ریال 03 تير 1396
mosibaks 50,350 ریال 03 تير 1396
علی 1,400,000 ریال 03 تير 1396
عابد 380,300 ریال 03 تير 1396
جعفر 200,000 ریال 03 تير 1396
فرشید 100,000 ریال 03 تير 1396
حسن 60,000 ریال 03 تير 1396
Mohammad 443,000 ریال 03 تير 1396
مهرنوش 585,000 ریال 03 تير 1396
behzad 205,000 ریال 03 تير 1396
علی 1,085,000 ریال 03 تير 1396
میثم 2,000,000 ریال 02 تير 1396
علیرضا 1,000,000 ریال 02 تير 1396
رضا 400,000 ریال 02 تير 1396
ابوذر 107,000 ریال 02 تير 1396
علی 50,000 ریال 02 تير 1396
جبار 1,514,000 ریال 02 تير 1396
آرش 1,500,000 ریال 02 تير 1396
علی 840,000 ریال 02 تير 1396
علیرضا 500,000 ریال 02 تير 1396
علیرضا 75,000 ریال 02 تير 1396
ایمان 113,025 ریال 02 تير 1396
مرتضی 5,050,000 ریال 02 تير 1396
علی 1,045,000 ریال 02 تير 1396
mohamadjavad 50,000 ریال 02 تير 1396
فرهنگ 200,000 ریال 01 تير 1396
علی 1,600,000 ریال 01 تير 1396
موسی 1,100,000 ریال 01 تير 1396
محمد 790,000 ریال 01 تير 1396
علیرضا 56,375 ریال 01 تير 1396
علی 50,000 ریال 01 تير 1396
فریدون 8,800,000 ریال 01 تير 1396
جعفر 6,500,000 ریال 01 تير 1396
reza 2,448,000 ریال 01 تير 1396
کامبیز 650,000 ریال 01 تير 1396
reza 270,000 ریال 01 تير 1396
محمد 200,000 ریال 01 تير 1396

 

تاکنون مبلغ 1,933,339,784 ریال به کاربران پرداخت شده است