اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
majid 126,190 ریال 01 خرداد 1396
علیرضا 900,000 ریال 01 خرداد 1396
علی 522,725 ریال 01 خرداد 1396
فرهنگ 200,000 ریال 01 خرداد 1396
انسیه 185,000 ریال 01 خرداد 1396
جابر 630,000 ریال 01 خرداد 1396
مجتبی 1,000,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
محمد 600,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
بهزاد 160,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
مهدی 160,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
فريد 65,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
محمد 402,950 ریال 31 ارديبهشت 1396
مهران 170,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
علی 50,700 ریال 31 ارديبهشت 1396
majid 50,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
محمدربیعی 50,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
علی 550,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
علیرضا 500,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
کامبیز 500,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
hooman 400,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
حسن 52,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
عبداله 2,890,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
نصرت 290,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
عابد 140,700 ریال 31 ارديبهشت 1396
مسعود 64,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
پریوش 63,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
علی 1,195,000 ریال 31 ارديبهشت 1396
راضیه 259,950 ریال 30 ارديبهشت 1396
فرهنگ 250,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
ابوذر 115,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
کامبیز 500,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
علیرضا 205,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
بهزاد 140,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
جعفر 100,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
حسن 51,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
موسی 1,000,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
آرش 800,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
علیرضا 500,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
مهدى 173,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
فرشید 100,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
عابد 153,275 ریال 30 ارديبهشت 1396
فریدون 6,800,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
علی 1,400,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
عابد 136,575 ریال 30 ارديبهشت 1396
رضا 530,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
عابد 120,150 ریال 30 ارديبهشت 1396
حامد 60,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
سجاد 1,005,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
Mohammad 360,000 ریال 30 ارديبهشت 1396
هادی 2,710,000 ریال 30 ارديبهشت 1396

 

تاکنون مبلغ 1,671,118,184 ریال به کاربران پرداخت شده است