اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
سجاد 2,000,000 ریال 05 مرداد 1396
کامبیز 650,000 ریال 05 مرداد 1396
علیرضا 500,000 ریال 05 مرداد 1396
مجید 140,000 ریال 05 مرداد 1396
علیرضا 104,125 ریال 05 مرداد 1396
علی 2,750,000 ریال 04 مرداد 1396
عباس 1,070,000 ریال 04 مرداد 1396
مهدی 560,000 ریال 04 مرداد 1396
مهدی 170,000 ریال 04 مرداد 1396
سید 130,000 ریال 04 مرداد 1396
علی 1,080,000 ریال 04 مرداد 1396
سید 1,000,000 ریال 04 مرداد 1396
محمد 400,000 ریال 04 مرداد 1396
علی 100,000 ریال 04 مرداد 1396
علی 90,650 ریال 04 مرداد 1396
رامین 295,000 ریال 04 مرداد 1396
میلاد 105,100 ریال 04 مرداد 1396
محمد 257,700 ریال 04 مرداد 1396
behzad 255,000 ریال 04 مرداد 1396
علی 1,135,000 ریال 04 مرداد 1396
کامبیز 650,000 ریال 03 مرداد 1396
علیرضا 128,525 ریال 03 مرداد 1396
فاطمه 1,150,000 ریال 03 مرداد 1396
vahid2ava@gmail.com 900,000 ریال 03 مرداد 1396
علیرضا 500,000 ریال 03 مرداد 1396
حسن 67,000 ریال 03 مرداد 1396
مسعود 65,000 ریال 03 مرداد 1396
فریدون 8,200,000 ریال 02 مرداد 1396
امین 1,000,000 ریال 02 مرداد 1396
فرهنگ 200,000 ریال 02 مرداد 1396
خادم 100,000 ریال 02 مرداد 1396
حسین 100,000 ریال 02 مرداد 1396
reza 4,400,000 ریال 02 مرداد 1396
جبار 2,012,000 ریال 02 مرداد 1396
عابد 593,200 ریال 02 مرداد 1396
بهزاد 120,000 ریال 02 مرداد 1396
علی 50,000 ریال 02 مرداد 1396
علی 1,095,000 ریال 02 مرداد 1396
محمد 1,068,200 ریال 01 مرداد 1396
علیرضا 500,000 ریال 01 مرداد 1396
مهران 390,000 ریال 01 مرداد 1396
محمد 210,000 ریال 01 مرداد 1396
پیام 50,000 ریال 01 مرداد 1396
علی 1,600,000 ریال 01 مرداد 1396
موسی 1,000,000 ریال 01 مرداد 1396
قیاسی 250,000 ریال 01 مرداد 1396
علی 160,000 ریال 01 مرداد 1396
سید 70,000 ریال 01 مرداد 1396
جابر 765,000 ریال 01 مرداد 1396
کامبیز 700,000 ریال 01 مرداد 1396

 

تاکنون مبلغ 2,252,594,404 ریال به کاربران پرداخت شده است