پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
هادی 88,000 ریال 30 مرداد 1398
reza 50,180 ریال 30 مرداد 1398
اسماعیل 450,000 ریال 30 مرداد 1398
مهدی 410,000 ریال 30 مرداد 1398
عباسعلی 66,600 ریال 30 مرداد 1398
قادر 2,000,000 ریال 30 مرداد 1398
رامین 210,000 ریال 30 مرداد 1398
حمید 722,000 ریال 30 مرداد 1398
محسن 200,000 ریال 30 مرداد 1398
معین 456,630 ریال 30 مرداد 1398
reza 164,400 ریال 30 مرداد 1398
آرمین 100,000 ریال 30 مرداد 1398
علیرضا 2,050,000 ریال 30 مرداد 1398
مهیار 2,850,000 ریال 30 مرداد 1398
حسام 425,060 ریال 30 مرداد 1398
امیرحسین 900,000 ریال 30 مرداد 1398
فرشید 1,050,000 ریال 30 مرداد 1398
حمید 2,000,000 ریال 30 مرداد 1398
گلی 260,000 ریال 30 مرداد 1398
فاطمه 162,000 ریال 30 مرداد 1398
فاطمه 178,000 ریال 30 مرداد 1398
فاطمه 175,000 ریال 30 مرداد 1398
حسین 120,000 ریال 28 مرداد 1398
علی 330,000 ریال 28 مرداد 1398
مصطفی 100,000 ریال 28 مرداد 1398
محمدجعفر 460,000 ریال 28 مرداد 1398
سامان 27,000,000 ریال 28 مرداد 1398
محمدرضا 2,150,000 ریال 28 مرداد 1398
امیر 100,000 ریال 28 مرداد 1398
سعید 400,000 ریال 28 مرداد 1398
مهدی 1,000,000 ریال 28 مرداد 1398
امین 550,000 ریال 28 مرداد 1398
کمال 200,000 ریال 28 مرداد 1398
alireza 70,000 ریال 28 مرداد 1398
قاسم 240,000 ریال 28 مرداد 1398
سجاد 80,000 ریال 28 مرداد 1398
فرخ 180,000 ریال 28 مرداد 1398
علیرضا 800,000 ریال 28 مرداد 1398
مجتبی 964,550 ریال 28 مرداد 1398
حمید 3,000,000 ریال 28 مرداد 1398
سعید 610,000 ریال 28 مرداد 1398
حسین 37,000,000 ریال 26 مرداد 1398
علیرضا 1,000,000 ریال 26 مرداد 1398
محسن 280,000 ریال 26 مرداد 1398
mohamadreza 4,823,840 ریال 26 مرداد 1398
tomus 102,000 ریال 26 مرداد 1398
مجید 1,000,000 ریال 26 مرداد 1398
اسماعیل 550,000 ریال 26 مرداد 1398
امین 50,000 ریال 26 مرداد 1398
آرمین 90,000 ریال 26 مرداد 1398

 

تاکنون مبلغ 16,184,912,092 ریال به کاربران پرداخت شده است