پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
علیرضا 300,000 ریال 01 اسفند 1397
alireza 560,000 ریال 01 اسفند 1397
فرخ 500,000 ریال 01 اسفند 1397
محمد 50,000 ریال 01 اسفند 1397
غلامرضا 63,000 ریال 01 اسفند 1397
علی 50,000 ریال 01 اسفند 1397
قادر 1,400,000 ریال 01 اسفند 1397
امین 120,000 ریال 01 اسفند 1397
سیده 2,000,000 ریال 01 اسفند 1397
احمد 88,750 ریال 01 اسفند 1397
بهزاد 328,150 ریال 01 اسفند 1397
کریمی 1,434,960 ریال 01 اسفند 1397
مصطفی 258,000 ریال 01 اسفند 1397
کیوان 45,000,000 ریال 30 بهمن 1397
اشکان 100,000 ریال 30 بهمن 1397
مسعود 2,000,000 ریال 30 بهمن 1397
علیرضا 400,000 ریال 30 بهمن 1397
سرور 1,020,000 ریال 30 بهمن 1397
mohammad 50,000 ریال 30 بهمن 1397
snaa 500,000 ریال 30 بهمن 1397
رضا 420,000 ریال 30 بهمن 1397
alireza 500,000 ریال 30 بهمن 1397
علی 70,000 ریال 30 بهمن 1397
علی 50,000 ریال 30 بهمن 1397
علی 50,000 ریال 30 بهمن 1397
سینا 50,000 ریال 30 بهمن 1397
مهدی 170,000 ریال 30 بهمن 1397
سیده 1,500,000 ریال 30 بهمن 1397
سیده 1,500,000 ریال 30 بهمن 1397
حسین 500,000 ریال 30 بهمن 1397
محمد 505,000 ریال 30 بهمن 1397
فیض 700,000 ریال 30 بهمن 1397
نعیم 120,000 ریال 30 بهمن 1397
علیرضا 1,005,000 ریال 30 بهمن 1397
محمدعلی 1,920,000 ریال 30 بهمن 1397
هادی 13,505,000 ریال 30 بهمن 1397
مهدي 200,000 ریال 30 بهمن 1397
اسماعیل 200,000 ریال 30 بهمن 1397
کریمی 1,042,980 ریال 30 بهمن 1397
کریمی 920,000 ریال 30 بهمن 1397
سعید 7,810,000 ریال 30 بهمن 1397
سعید 3,300,000 ریال 30 بهمن 1397
امین 60,000,000 ریال 30 بهمن 1397
سعيد 63,000 ریال 28 بهمن 1397
سیده 4,000,000 ریال 28 بهمن 1397
محمدرضا 965,000 ریال 28 بهمن 1397
آمنه 100,000 ریال 28 بهمن 1397
قادر 1,200,000 ریال 28 بهمن 1397
وحدت 276,000 ریال 28 بهمن 1397
امین 350,000 ریال 28 بهمن 1397

 

تاکنون مبلغ 11,749,037,158 ریال به کاربران پرداخت شده است