پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
کامبیز 40,000,000 ریال 23 آبان 1397
مهدی 51,000 ریال 23 آبان 1397
علی 50,000 ریال 23 آبان 1397
احمد 52,520 ریال 23 آبان 1397
مهدی 190,000 ریال 23 آبان 1397
آمنه 100,000 ریال 23 آبان 1397
رضا 250,000 ریال 23 آبان 1397
alireza 500,000 ریال 23 آبان 1397
علی 1,260,000 ریال 23 آبان 1397
میلاد 163,800 ریال 23 آبان 1397
محمد 205,000 ریال 23 آبان 1397
مجتبی 5,005,000 ریال 23 آبان 1397
سارا 335,000 ریال 23 آبان 1397
مصطفی 60,000 ریال 23 آبان 1397
هادی 10,005,000 ریال 23 آبان 1397
امید 105,000 ریال 23 آبان 1397
خدیجه 50,000 ریال 22 آبان 1397
احمد 51,240 ریال 22 آبان 1397
حامد 200,000 ریال 22 آبان 1397
مهدی 50,000 ریال 22 آبان 1397
احمدرضا 116,000 ریال 22 آبان 1397
سناء 1,000,000 ریال 22 آبان 1397
مرتضی 205,000 ریال 22 آبان 1397
امید 290,000 ریال 22 آبان 1397
مصطفی 67,600 ریال 22 آبان 1397
alireza 1,385,000 ریال 22 آبان 1397
سرور 1,000,000 ریال 21 آبان 1397
محسن 300,000 ریال 21 آبان 1397
احمد 85,320 ریال 21 آبان 1397
مهدی 170,000 ریال 21 آبان 1397
صابر 280,000 ریال 21 آبان 1397
اشکان 400,000 ریال 21 آبان 1397
alireza 400,000 ریال 21 آبان 1397
مهدی 50,000 ریال 21 آبان 1397
محمدرضا 1,000,000 ریال 21 آبان 1397
احسان 60,000 ریال 21 آبان 1397
علی 70,000 ریال 21 آبان 1397
احمد 51,240 ریال 21 آبان 1397
رضا 250,000 ریال 21 آبان 1397
Alireza 50,360 ریال 21 آبان 1397
احمد 5,330,000 ریال 21 آبان 1397
رضا 320,000 ریال 21 آبان 1397
رسول 90,000 ریال 21 آبان 1397
محمد 50,000 ریال 21 آبان 1397
محمد 905,000 ریال 21 آبان 1397
امید 310,000 ریال 21 آبان 1397
یاشار 180,000 ریال 21 آبان 1397
محمد 60,000 ریال 21 آبان 1397
مصطفی 95,960 ریال 21 آبان 1397
امید 405,000 ریال 21 آبان 1397

 

تاکنون مبلغ 9,338,170,579 ریال به کاربران پرداخت شده است