اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
آکام 100,000 ریال 02 بهمن 1395
جابر 550,000 ریال 01 بهمن 1395
اسماعیل 100,000 ریال 01 بهمن 1395
عباس 980,000 ریال 01 بهمن 1395
مسلم 190,000 ریال 01 بهمن 1395
علی 700,000 ریال 01 بهمن 1395
علی 1,500,000 ریال 01 بهمن 1395
مجتبی 1,000,000 ریال 01 بهمن 1395
فاطمه 430,000 ریال 01 بهمن 1395
مریم 50,000 ریال 01 بهمن 1395
حسین 50,100 ریال 30 دي 1395
جعفر 3,600,000 ریال 30 دي 1395
آکام 200,000 ریال 30 دي 1395
علی 130,000 ریال 30 دي 1395
هادی 100,000 ریال 30 دي 1395
محمد 50,000 ریال 30 دي 1395
محمد 62,000 ریال 30 دي 1395
سجاد 505,000 ریال 30 دي 1395
علی 700,000 ریال 30 دي 1395
هادي 440,000 ریال 30 دي 1395
mahdi 176,000 ریال 30 دي 1395
مهدی 110,000 ریال 30 دي 1395
مهدی 410,000 ریال 29 دي 1395
مريم 360,000 ریال 29 دي 1395
نصرت 320,000 ریال 29 دي 1395
ملیحه 50,000 ریال 29 دي 1395
موسی 500,000 ریال 29 دي 1395
عبداله 3,100,000 ریال 29 دي 1395
مجتبی 1,000,000 ریال 29 دي 1395
محمد 330,000 ریال 29 دي 1395
علی 51,680 ریال 29 دي 1395
حسین 51,000 ریال 29 دي 1395
majid 83,000 ریال 29 دي 1395
مرتضی 180,000 ریال 29 دي 1395
علی 700,000 ریال 28 دي 1395
جعفر 2,700,000 ریال 28 دي 1395
فریدون 5,000,000 ریال 27 دي 1395
ناصرنصیری 500,000 ریال 27 دي 1395
مهدی 140,000 ریال 27 دي 1395
رضاآقامحمدی 146,160 ریال 27 دي 1395
امین 1,070,000 ریال 27 دي 1395
علی 700,000 ریال 27 دي 1395
علی 1,500,000 ریال 27 دي 1395
رضا 500,000 ریال 27 دي 1395
mosibaks 69,000 ریال 27 دي 1395
علی 440,000 ریال 26 دي 1395
فاطمه 320,000 ریال 26 دي 1395
حسین 50,780 ریال 26 دي 1395
مرتضی 2,100,000 ریال 26 دي 1395
مجتبی 1,000,000 ریال 26 دي 1395

 

تاکنون مبلغ 857,924,929 ریال به کاربران پرداخت شده است