پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
کامبیز 200,000,000 ریال 23 آذر 1398
حامد 120,000,000 ریال 23 آذر 1398
محمد 23,000,000 ریال 23 آذر 1398
mohamadreza 4,757,310 ریال 23 آذر 1398
امیرحسین 450,000 ریال 23 آذر 1398
پرهام 220,110 ریال 23 آذر 1398
alireza 720,000 ریال 23 آذر 1398
مجید 1,005,610 ریال 23 آذر 1398
محسن 300,000 ریال 23 آذر 1398
احمد 1,300,000 ریال 23 آذر 1398
رسول 100,000 ریال 23 آذر 1398
حمید 3,765,850 ریال 23 آذر 1398
محسن 3,020,000 ریال 23 آذر 1398
مهیار 3,000,000 ریال 23 آذر 1398
سعید 1,300,000 ریال 23 آذر 1398
محمد 400,000 ریال 23 آذر 1398
محمد 800,000 ریال 23 آذر 1398
رضا 142,000 ریال 23 آذر 1398
هادی 93,000 ریال 23 آذر 1398
میثم 500,000 ریال 23 آذر 1398
منصور 63,560 ریال 23 آذر 1398
سعید 1,200,000 ریال 23 آذر 1398
سلمان 1,500,000 ریال 23 آذر 1398
محدثه 1,140,000 ریال 23 آذر 1398
امید 850,000 ریال 23 آذر 1398
وحید 5,000,000 ریال 23 آذر 1398
رضا 17,057,630 ریال 23 آذر 1398
رضا 13,697,410 ریال 23 آذر 1398
محمد 1,040,000 ریال 23 آذر 1398
امیرحسین 500,000 ریال 23 آذر 1398
محمد 500,000 ریال 23 آذر 1398
کامبیز 200,000 ریال 23 آذر 1398
کامبیز 280,000 ریال 23 آذر 1398
محمد 3,400,000 ریال 23 آذر 1398
محمد 1,500,000 ریال 23 آذر 1398
مرتضی 2,250,000 ریال 23 آذر 1398
ابوذر 1,050,000 ریال 23 آذر 1398
حسنیه 400,000 ریال 23 آذر 1398
مجتبی 602,000 ریال 23 آذر 1398
مجتبی 77,000 ریال 23 آذر 1398
میلاد 1,401,070 ریال 23 آذر 1398
محمد 53,290 ریال 23 آذر 1398
امین 87,630 ریال 23 آذر 1398
سعید 6,400,000 ریال 23 آذر 1398
سعید 5,000,000 ریال 23 آذر 1398
مرتضی 4,000,000 ریال 23 آذر 1398
مرتضی 6,000,000 ریال 23 آذر 1398
آرمین 250,000 ریال 23 آذر 1398
علی 8,650,000 ریال 23 آذر 1398
سامان 20,515,000 ریال 23 آذر 1398

 

تاکنون مبلغ 19,744,299,877 ریال به کاربران پرداخت شده است