پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
پارسا 1,144,350 ریال 05 ارديبهشت 1398
مهرعلی 400,000 ریال 05 ارديبهشت 1398
علیرضا 144,985 ریال 05 ارديبهشت 1398
عباسعلی 50,100 ریال 05 ارديبهشت 1398
مهرداد 1,000,000 ریال 05 ارديبهشت 1398
علی 4,500,000 ریال 05 ارديبهشت 1398
فرید 200,000 ریال 05 ارديبهشت 1398
مصطفی 96,300 ریال 05 ارديبهشت 1398
گلی 50,000 ریال 05 ارديبهشت 1398
حمید 1,000,000 ریال 05 ارديبهشت 1398
علیرضا 1,000,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
مهدی 250,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
هادی 50,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
محمد 200,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
علی 200,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
حسین 81,800 ریال 04 ارديبهشت 1398
وحید 70,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
بهزاد 505,750 ریال 04 ارديبهشت 1398
مجتبی 126,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
محسن 780,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
کمال 250,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
Mehrdad 450,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
الیاس 60,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
محمد 200,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
مصطفی 200,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
هادی 50,011 ریال 04 ارديبهشت 1398
مهدی 500,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
فرید 200,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
سعید 110,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
فرخ 641,900 ریال 04 ارديبهشت 1398
حسن 219,800 ریال 04 ارديبهشت 1398
احمد 50,500 ریال 04 ارديبهشت 1398
میلاد 350,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
ابوالقاسم 419,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
محمدجوادمحمدی 305,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
علی 570,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
قادر 2,005,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
arash 90,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
حامد 3,220,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
مهدي 600,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
هادی 605,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
مهدی 100,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
مصطفی 201,400 ریال 04 ارديبهشت 1398
مصطفی 189,950 ریال 04 ارديبهشت 1398
امید 530,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
علی 310,000 ریال 04 ارديبهشت 1398
هادی 50,010 ریال 02 ارديبهشت 1398
بهزاد 509,200 ریال 02 ارديبهشت 1398
علی 100,000 ریال 02 ارديبهشت 1398
امیرحسین 112,000 ریال 02 ارديبهشت 1398

 

تاکنون مبلغ 13,339,265,781 ریال به کاربران پرداخت شده است