پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
فرشید 500,000 ریال 10 فروردين 1399
hirad 50,000 ریال 10 فروردين 1399
حسین 39,442,320 ریال 10 فروردين 1399
امید 217,490 ریال 10 فروردين 1399
امیر 334,050 ریال 10 فروردين 1399
سجاد 150,000 ریال 10 فروردين 1399
علیرضا 2,000,000 ریال 10 فروردين 1399
مجتبی 71,000 ریال 10 فروردين 1399
علی 63,000 ریال 10 فروردين 1399
احمد 64,000 ریال 10 فروردين 1399
عباسعلی 146,950 ریال 10 فروردين 1399
پژمان 1,500,000 ریال 10 فروردين 1399
هادی 158,000 ریال 10 فروردين 1399
محسن 260,000 ریال 10 فروردين 1399
سعید 134,970 ریال 10 فروردين 1399
سعید 3,700,000 ریال 10 فروردين 1399
محمدعلی 574,240 ریال 10 فروردين 1399
رضااسداللهی 294,080 ریال 10 فروردين 1399
محمد 500,000 ریال 10 فروردين 1399
محمد 2,000,000 ریال 10 فروردين 1399
مریم 50,000 ریال 10 فروردين 1399
Sade 300,000 ریال 10 فروردين 1399
احسان 2,000,000 ریال 10 فروردين 1399
محمد 1,000,000 ریال 10 فروردين 1399
امیر 495,600 ریال 10 فروردين 1399
سعید 100,000 ریال 10 فروردين 1399
مجتبی 9,000,000 ریال 10 فروردين 1399
علی 505,860 ریال 10 فروردين 1399
حامد 600,000 ریال 10 فروردين 1399
رضا 3,400,000 ریال 10 فروردين 1399
mohamadreza 8,000,000 ریال 10 فروردين 1399
یاس 130,000 ریال 10 فروردين 1399
وحید 3,780,000 ریال 10 فروردين 1399
سعید 5,050,000 ریال 10 فروردين 1399
علی 120,000 ریال 10 فروردين 1399
hosein 2,000,000 ریال 10 فروردين 1399
mohsen 100,000 ریال 10 فروردين 1399
رضا 200,000 ریال 10 فروردين 1399
سید 1,000,000 ریال 10 فروردين 1399
پریوش 14,000,000 ریال 10 فروردين 1399
پریوش 63,800,000 ریال 10 فروردين 1399
امیرحسین 3,280,000 ریال 10 فروردين 1399
مجتبی 61,000 ریال 10 فروردين 1399
میلاد 393,220 ریال 10 فروردين 1399
میلاد 591,760 ریال 10 فروردين 1399
abbas 200,000 ریال 10 فروردين 1399
علیرضا 104,000 ریال 10 فروردين 1399
امیرحسین 180,000 ریال 10 فروردين 1399
مصطفی 145,000 ریال 10 فروردين 1399
مصطفی 137,800 ریال 10 فروردين 1399

 

تاکنون مبلغ 27,954,115,531 ریال به کاربران پرداخت شده است