پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
فاطمه 600,000 ریال 02 مهر 1396
علی 160,000 ریال 02 مهر 1396
حسین 100,000 ریال 02 مهر 1396
علیرضا 50,000 ریال 02 مهر 1396
سید 50,000 ریال 02 مهر 1396
مریم 2,600,000 ریال 02 مهر 1396
کامبیز 600,000 ریال 02 مهر 1396
آسیه 140,000 ریال 02 مهر 1396
حنانه 135,000 ریال 02 مهر 1396
Amirzoodls 50,000 ریال 02 مهر 1396
سجاد 160,000 ریال 02 مهر 1396
علی 1,110,000 ریال 02 مهر 1396
سعید 1,000,000 ریال 02 مهر 1396
ملیکه 200,000 ریال 01 مهر 1396
فاطمه 610,000 ریال 01 مهر 1396
سعید 210,000 ریال 01 مهر 1396
پریوش 130,000 ریال 01 مهر 1396
مهدی 110,000 ریال 01 مهر 1396
سید 60,000 ریال 01 مهر 1396
حسن 58,000 ریال 01 مهر 1396
amirhadi 150,000 ریال 01 مهر 1396
علیرضا 109,300 ریال 01 مهر 1396
عرفان 100,000 ریال 01 مهر 1396
سعید 81,085 ریال 01 مهر 1396
محمدعلی 50,000 ریال 01 مهر 1396
سجاد 175,000 ریال 01 مهر 1396
علی 1,060,000 ریال 01 مهر 1396
علیرضا 700,000 ریال 01 مهر 1396
هادی 4,020,000 ریال 01 مهر 1396
علی 2,000,000 ریال 30 شهريور 1396
عارف 500,000 ریال 30 شهريور 1396
علیرضا 91,000 ریال 30 شهريور 1396
امید 965,000 ریال 30 شهريور 1396
محمد 600,000 ریال 30 شهريور 1396
الیاس 155,000 ریال 30 شهريور 1396
بهزاد 120,000 ریال 30 شهريور 1396
علی 70,000 ریال 30 شهريور 1396
مجتبی 5,000,000 ریال 30 شهريور 1396
کامبیز 700,000 ریال 30 شهريور 1396
سید 266,000 ریال 30 شهريور 1396
احمدرضا 200,000 ریال 30 شهريور 1396
حسین 100,000 ریال 30 شهريور 1396
سجاد 225,000 ریال 30 شهريور 1396
azam 596,000 ریال 30 شهريور 1396
علی 1,050,000 ریال 30 شهريور 1396
علیرضا 700,000 ریال 30 شهريور 1396
کامبیز 500,000 ریال 28 شهريور 1396
حسین 235,000 ریال 28 شهريور 1396
مهدی 150,000 ریال 28 شهريور 1396
علی 106,665 ریال 28 شهريور 1396

 

تاکنون مبلغ 2,820,546,257 ریال به کاربران پرداخت شده است