پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
reza 20,000,000 ریال 05 خرداد 1397
علیرضا 599,160 ریال 05 خرداد 1397
ghasem 122,520 ریال 05 خرداد 1397
سید 106,020 ریال 05 خرداد 1397
علی 124,800 ریال 05 خرداد 1397
حسن 127,800 ریال 05 خرداد 1397
مرتضی 548,760 ریال 05 خرداد 1397
مصطفی 630,660 ریال 05 خرداد 1397
maher 54,300 ریال 05 خرداد 1397
سید 281,340 ریال 05 خرداد 1397
فاطمه 333,000 ریال 05 خرداد 1397
رضا 96,780 ریال 05 خرداد 1397
مهدی 159,540 ریال 05 خرداد 1397
رضا 69,180 ریال 05 خرداد 1397
اسماعیل 70,380 ریال 05 خرداد 1397
amin 50,580 ریال 05 خرداد 1397
میلاد 52,560 ریال 05 خرداد 1397
علیرضا 83,940 ریال 05 خرداد 1397
محمد 82,260 ریال 05 خرداد 1397
علی 54,000 ریال 05 خرداد 1397
محمد 53,160 ریال 05 خرداد 1397
mohammad 87,060 ریال 05 خرداد 1397
وحید 465,780 ریال 05 خرداد 1397
امید 643,560 ریال 05 خرداد 1397
مسعود 315,070 ریال 05 خرداد 1397
ملیکه 100,260 ریال 05 خرداد 1397
azam 117,300 ریال 05 خرداد 1397
علی 302,640 ریال 05 خرداد 1397
جلال 75,420 ریال 05 خرداد 1397
الیاس 51,180 ریال 05 خرداد 1397
مهدی 91,620 ریال 05 خرداد 1397
احسان 59,940 ریال 05 خرداد 1397
سجاد 475,740 ریال 05 خرداد 1397
علیرضا 140,220 ریال 05 خرداد 1397
حسن 59,460 ریال 05 خرداد 1397
محمد 383,580 ریال 05 خرداد 1397
محمدرضا 148,380 ریال 05 خرداد 1397
عماد 66,780 ریال 05 خرداد 1397
مهدی 66,060 ریال 05 خرداد 1397
مسعود 58,320 ریال 05 خرداد 1397
سجاد 118,200 ریال 05 خرداد 1397
محسن 256,140 ریال 05 خرداد 1397
خادم 52,080 ریال 05 خرداد 1397
مجید 63,840 ریال 05 خرداد 1397
محمد 111,360 ریال 05 خرداد 1397
مهدي 69,300 ریال 05 خرداد 1397
علی 51,060 ریال 05 خرداد 1397
علی 1,017,590 ریال 05 خرداد 1397
محمد 97,320 ریال 05 خرداد 1397
فرشاد 819,140 ریال 05 خرداد 1397

 

تاکنون مبلغ 6,157,584,745 ریال به کاربران پرداخت شده است