پاپ آپ

روز بزرگداشت فردوسی

((بسمه تعالی))

" فردوسی " نام و یاد قهرمانان بزرگ ایران زمین را ماندگار کرده ؛ اما در این میان بزرگترین
 
قهرمان ؛ خود او و با شکوهترین حماسه ؛ کار و زندگی اوست.