پاپ آپ

مبعث حضرت رسول اکر (ص)

((بسمه تعالی))

از بعثت او جهان جوان شد
گیتى چو بهشت جاودان شد
این عید به اهل دین مبارک
بر جمله مسلمین مبارک