تعرفه تبلیغات

((بسمه تعالی))

 

​******

هر آی پی کامپیوتر 24 ریال

******

بسته پاپ آپ  1.000     تایی     :   2.400     تومان

بسته پاپ آپ  2.000     تایی     :   4.800     تومان

************************ویژه : *************************

بسته پاپ آپ  5.000     تایی     :   12.000   تومان

*************************************************

بسته پاپ آپ  10.000   تایی     :   24.000   تومان

بسته پاپ آپ  20.000   تایی     :   48.000   تومان

************************ویژه : *************************

بسته پاپ آپ  50.000   تایی     :   120.000 تومان

*************************************************

بسته پاپ آپ  100.000 تایی     :   240.000 تومان

بسته پاپ آپ  200.000 تایی     :   480.000 تومان

************************ویژه : *************************

بسته پاپ آپ  300.000 تایی     :   720.000 تومان

*************************************************

*سیستم تبلیغاتی پاپ آپ پلاس*